Praktisch

Aanmelden

Stap 1: Verwijzing van de huisarts

Aanmelden kan met een geldige verwijzing van de huisarts, gemeente of andere erkende verwijzer (medisch specialist, kinderarts). De verwijzer kan deze verwijzing ofwel rechtstreeks digitaal naar ons toesturen, of zal u vragen zelf te zorgen dat de verwijzing bij Progress terechtkomt.

Stap 2: Aanmeldformulier

U meldt uw kind aan via het aanmeldformulier op onze site.
Alleen volledig ingevulde aanmeldformulieren kunnen we in behandeling nemen.

Stap 3: Aanvragen toewijzing

Zodra de verwijzing en digitale aanmelding bij ons binnen zijn, vragen wij een toewijzing aan bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Wij zijn gecontracteerd zorgaanbieder voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk. De gemeente geeft op basis van onze aanvraag een toewijzing af voor een periode van negen maanden (Basis Jeugd GGZ) of een jaar (Specialistische Jeugd GGZ).

Het intakegesprek

Het intakegesprek is een eerste kennismaking met Progress. In de intake wordt verkend wat de hulpvraag of de veranderwens is. Naar aanleiding hiervan wordt gezamenlijk besloten welke route gevolgd gaat worden: diagnostiek, behandeling, of beide.

En dan…

In veel gevallen vindt eerst diagnostiek plaats om het probleem in kaart te brengen. Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij het probleem of de klacht. Na het doen van diagnostiek worden samen doelen voor behandeling opgesteld. Alles wordt goed vastgelegd en is te allen tijde zichtbaar in het ouderportaal van Progress.

Tot slot

Na afronding van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats. Van dit evaluatiegesprek wordt eveneens een verslag gemaakt en toegevoegd aan de behandelovereenkomst. De behandelaar communiceert dan met uw verwijzer met welk resultaat de zorg wordt afgesloten en of er eventueel aanvullende afspraken zijn gemaakt. De gemeenten Noordoostpolder en Urk vergoeden de zorg die Progress binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ biedt volledig.

Wachttijd

(bijgewerkt 16-04-2024)

Gemeente Urk: 24 weken
Gemeente Noordoostpolder: 24 weken

klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over de geleverde zorg, de zorgverlener of procedure dan lossen we dit graag met u op. U kunt ons hiervoor telefonisch of via de mail benaderen zodat we een afspraak kunnen maken om samen met u de klacht door te nemen en te werken aan een oplossing. Mocht deze oplossing niet naar tevredenheid zijn dan kunt u uw klacht ook indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Progress sluit zich hierbij aan bij de geschillencommissie van P3NL. U kunt zich dan tot hen wenden met uw klacht.

Privacy en beroepsgeheim

Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt. Cliënten vertrouwen erop dat zij vrijelijk kunnen spreken met de psycholoog, zonder dat hun informatie op straat komt te liggen. Ieder NIP-lid heeft de beroepscode onderschreven. De beroepscode is een van de onderdelen van de professionele standaard waartoe de psycholoog zich op grond van wet- en regelgeving moet verhouden. Het beroepsgeheim is echter begrensd en moet op grond van wet- en regelgeving soms doorbroken worden. Daarnaast is voor goede hulpverlening ook het delen van informatie soms noodzakelijk. Het is belangrijk dat u weet welke gegevens wij over u en/of uw kind verzamelen, met welk doel we dit doen en hoe we met deze gegevens omgaan. Dit kunt u lezen in onze Privacyverklaring Basis GGZ Progress Flevoland.

Hebt u vragen over vergoeding of aanmelding?
Neem gerust contact met ons op, wij denken heel graag mee.